regulamin

Regulamin konkursu „ Magia Radości z kartą Edenred

§ 1. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Magia Radości z kartą Edenred, zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116438, REGON: 290572125, NIP 664-10-03-662 ,o kapitale zakładowym w wysokości 18.170.750,00 PLN, zwaną dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 19.11.2018 r. do 1.02.2019 r. (zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”), za pośrednictwem strony internetowej https://konkurs.myedenred.pl (zwanej dalej „Serwisem Konkursowym”). Konkurs będzie przeprowadzony w pięciu następujących po sobie etapach (zwanymi dalej indywidualnie „Etapem”, a w liczbie mnogiej lub łącznie „Etapami”). Okresy trwania poszczególnych Etapów będą następujące:

1) Etap I: od 19 listopada 2018 r. – do 3 grudnia 2018 r.;

2) Etap II: od 4 grudnia 2018 r. – do 18 grudnia 2018 r.;

3) Etap III: od 19 grudnia 2018 r. – do 2 stycznia 2019 r.;

4) Etap IV: od 3 stycznia 2019 r. – do 17 stycznia 2019 r.;

5) Etap V: od 18 stycznia 2019 r. – do 1 lutego 2019 r.

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook, jednakże w Serwisie Konkursowym mogą być dostępne zasięgowe mechanizmy społecznościowe związane z serwisem Facebook.

 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) .

 4. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkurs.myedenred.pl podczas trwania konkursu oraz 14 dni po jego zakończeniu.

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie 30 (trzydziestu) najbardziej kreatywnych osób, które przedstawiły prace i zebrały jak największą liczbę głosów, spośród tych, które wykonają zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem.

 2. Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że osoba biorąca udział w Konkursie zapoznała się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

§2 Definicje

 1. Pojęcia zapisane w Regulaminie wielką literą, niezależnie od tego, czy użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, będą miały następujące znaczenie:

 1. Czas trwania Konkursu – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 3;

 2. Data zgłoszenia do Konkursu – data pierwszego poprawnie wgranego zdjęcia do Galerii Konkursu po zalogowaniu lub zarejestrowaniu na stronie internetowej myedenred.pl;

 3. Etap/Etapy – ma/mają znaczenie nadane w § 1 ust. 3;

 4. Zalogowany/Zarejestrowany na myedenred.pl – posiadanie profilu na stronie myedenred.pl, jest to warunek niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie.

 5. Galeria – sekcja widoczna w Serwisie Konkursowym, w której Uczestnicy będą mieli możliwość przeglądania prac Uczestników Konkursu w poszczególnych Etapach;

 6. Głosowanie – otwarte głosowanie internetowe (dotyczy wszystkich użytkowników Internetu) w Galerii konkursowej - w ciągu jednego dnia na jedną pracę można oddać jeden głos z jednego urządzenia/adresu IP.

 7. Konkurs – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 1;

 8. Nagrody – łączna pula nagród: 5x karta podarunkowa Edenred 600zł ; 5 x karta podarunkowa Edenred 300zł; 20x podwójne vouchery do kina Cienema City, Multikino lub Helios.

 9. Nagroda pierwszego stopnia

 • Karta podarunkowa, każda o wartości 600 zł oraz

 • 1raz kwota pieniężna w wysokości 66,66 zł ;

 1. Nagroda drugiego stopnia

 • Karta podarunkowa, każda o wartości 300 zł oraz

 • 1 raz kwota pieniężna w wysokości 33,33 zł ;

 1. Nagroda trzeciego stopnia

 • Jednorazowy, podwójny, voucher do kina Cinema City lub Helios lub Multikino, każdy o wartości 40 zł

 • 1 raz kwota pieniężna w wysokości 4,44 zł.

 1. Organizator – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 2;

 2. Regulamin – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 1;.

 3. Ranking Zwycięzców – ranking publikowany po zatwierdzeniu Zwycięzców z zakończonych etapów. W Rankingu zwycięzców prezentowani będą wszyscy Zwycięzcy poszczególnych etapów, którzy spełnili wszystkie wymogi Regulaminu oraz nabyli prawo do Nagrody;

 4. Serwis Konkursowy – ma znaczenie nadane w § 1 ust. 3;

 5. Uczestnik – ma znaczenie nadane w § 3 ust. 1;

 6. Zgłoszenie Konkursowe – samodzielnie wykonane zdjęcie zgodnego z Regulaminem, opublikowane w Serwisie Konkursowym po zalogowaniu na stronie myedenred.pl

 7. Zwycięzca – uczestnik, którego głoszenie Konkursowe, dostało największą liczbę głosów wśród uczestników i zakwalifikował się do odebrania Nagrody.

§ 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Zgłoszenia Konkursowego, zaakceptowała Regulamin i posiada profil na stronie myedenred.pl (zwana dalej „ Uczestnikiem”).

 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 4. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody, jeśli dana osoba nie spełnia warunków i postanowień określonych w Regulaminie.

 5. Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik akceptuje fakt, że dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu niezbędnym do poinformowania Zwycięzców o przyznaniu Nagrody i jej wysyłce, a także do umieszczenia danych Uczestnika na stronie projektu zgodnie z pkt 7 i 8 poniżej. Ponadto dane osobowe Zwycięzcy zostaną wykorzystane do dokonania odpowiednich zgłoszeń związanych z podatkiem. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest zawarta umowa w formie niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

 6. Zgłoszenie Konkursowe polega na osobistym wykonaniu przez Uczestnika oraz przesłaniu przez Uczestnika za pośrednictwem strony https://konkurs.myedenred.pl zdjęcia przedstawiającego radość Uczestnika, która została wywołana, dzięki pieniądzom wydanym z karty Edenred, na zdjęciu musi być również pokazana karta Edenred, zdjęcie stanowi pracę konkursową. Uczestnik przesyła ww. zdjęcie w formacie „PNG”, „JPG” lub „JPEG”, z ograniczeniem wielkości takiej pracy konkursowej do 3 MB.

 7. Uczestnik może dokonać maksymalnie jednego Zgłoszenia Konkursowego w każdym Etapie. Prace Uczestnika będą znajdowały się w galerii Konkursu, a po zakończeniu Konkursu zostaną przeniesione do Archiwum. Uczestnik ma szansę na zwycięstwo w ramach poszczególnych Etapów (nagroda w ramach Etapu), jednakże jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę danego rodzaju w całym Konkursie.

 1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego zapewnia, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia zamieszczonego w ramach Zgłoszenia Konkursowego oraz że w przypadku wykorzystania w Zgłoszeniu Konkursowym, w tym na zdjęciu, wizerunków osób trzecich posiada ich zgodę na nieodpłatne upublicznienie ich wizerunku na tym zdjęciu w galerii Serwisu Konkursowego, jak też na wykorzystanie ich wizerunku i rozpowszechnianie przez Organizatora w celu promowania Konkursu. Powyższe zasady dotyczą także wizerunku samego Uczestnika. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oraz udzielenie zgód opisanych w niniejszym ustępie i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik będzie ponosił pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych na skutek nieprawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również na skutek wykorzystania pracy osoby trzeciej lub wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody.

 2. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia Konkursowego za pomocą Serwisu Konkursowego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej (zdjęcia) przekazanej Organizatorowi w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od późniejszego otrzymania przez Uczestnika nagrody) oraz udziela zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika oraz osób trzecich utrwalonych na pracy konkursowej oraz samej pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego polach eksploatacji. W szczególności są to:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską;

2) wprowadzenie do obrotu;

3) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe, filmy, komunikaty w media społecznościowych) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w ustępie a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 1. Zgłoszenie Konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może zawierać treści politycznych, religijnych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, niecenzuralnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu. Prace konkursowe muszą być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

 2. Każde potwierdzone Zgłoszenie Konkursowe będzie oceniane przez pracownika Organizatora (zwanego dalej „Moderatorem”) pod kątem jego zgodności z tematem Konkursu i zgodności z ust. 11. Opiniowanie prac zgłoszonych w ramach Zgłoszenia Konkursowego powinno zająć Moderatorowi nie więcej niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny. Moderator w przypadku pozytywnego zaopiniowania danej pracy umieści ją (lub link do niej) w galerii Konkursu. W przypadku, kiedy Zgłoszenie Konkursowe nie przejdzie weryfikacji zgodnie z ww. warunkami, do Uczestnika takiej pracy zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym informacja o odmowie przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego.

 3. Prace Uczestników po dodaniu do galerii Konkursu będą oceniane przez wszystkich użytkowników Internetu (osoby, które wejdą na stronę Serwisu Konkursowego, bez konieczności rejestracji), którzy będą mogli oddać na nie swój głos. W ciągu jednego dnia na jedną pracę można oddać jeden głos z jednego urządzenia/adresu IP.

 4. Głosowanie będzie możliwe w okresie trwania każdego z Etapów na prace zgłoszone przez Uczestników w danym Etapie.

 5. Zabrania się korzystania przez użytkowników Serwisu Konkursowego z różnego rodzaju skryptów lub programów mających wpływ na wyniki głosowania. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów oddanych na poszczególne prace konkursowe niezgodnie z zasadami Konkursu, w tym w szczególności:

1) głosów oddanych na tą samą pracę konkursową przez tego samego użytkownika w liczbie przekraczającej limit jednego głosu dziennie,

2) głosów oddanych na różne prace konkursowe przez tego użytkownika, przekraczających liczbę jednego głosu dziennie,

3) głosów oddanych na prace konkursowe poprzez różnego rodzaju skrypty lub programy, które w jakikolwiek sposób omijają zabezpieczenia informatyczne.

 1. Zwycięzcy Etapu („Zwycięzcy”) są wybierani w terminie 3 (trzech) dni od daty zakończenia Etapu. przez ilość głosów (polubień) internetowych. W Rankingu decyduje ilość polubień (pierwsze miejsce ma Uczestnik o największej ich ilości). Za pierwsze miejsce jest należna Nagroda Pierwszego Stopnia za drugie miejsce jest należna Nagroda Drugiego Stopnia za trzecie miejsce jest należna Nagroda Trzeciego Stopnia. Pozostałe miejsca nie uprawniają do otrzymania nagrody.

 2. Zwycięskie prace konkursowe pojawią się w sekcji „Zwycięzcy”.

§ 4. Nagroda w Konkursie

 1. Pula Nagród w każdym Etapie obejmuje 6 (sześć) Nagród. Łączna pula nagród w Konkursie obejmuje 30 (trzydzieści) Nagród.

 2. Nagrodami w każdym etapie Konkursu są:

Nagroda pierwszego stopnia

 • Karta podarunkowa, każda o wartości 600 zł oraz

 • 1raz kwota pieniężna w wysokości 66,66 zł na podatek;

Nagroda drugiego stopnia

 • Karta podarunkowa, każda o wartości 300 zł oraz

 • 1 raz kwota pieniężna w wysokości 33,33 zł na podatek;

Nagroda trzeciego stopnia

 • Jednorazowy, podwójny, voucher do kina Cinema City lub Helios lub Multikino, każdy o wartości 40 zł

 • 1 raz kwota pieniężna w wysokości 4,44 zł na podatek.

 1. Dla Zwycięzców Nagrody Pierwszego Stopnia oraz Nagrody Drugiego Stopnia Regulamin użytkownika kart Edenred dostępy jest na stronie myedenred.pl.

 2. Do każdej z Nagród dołączone jest świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej podatkowi ryczałtowanemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie liczonemu od ubruttowienionej o należny podatek dochodowy wartości nagrody. Organizator jest uprawniony do potrącenia kwot podatku z kwoty świadczenia pieniężnego, o który mowa powyżej.

 3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychód z tytułu nagród jest opodatkowany podatkiem w zryczałtowanej wysokości 10% łącznej wartości nagrody. Podatnikiem jest Laureat. Płatnikiem podatku jest Organizator. Organizator jest uprawniony do potrącenia kwoty podatku z kwoty nagrody.

 4. Wyłączone jest prawo żądania wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

 5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

 6. Nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe w danym Etapie będą opublikowane nie później niż po upływie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu za pośrednictwem Serwisu Konkursowego.

 1. Nagrody zostaną dostarczone przesyłką kurierską na wskazany adres przez Zwycięzców. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie odbioru przesyłki kurierskiej.

 2. W celu ustalenia adresu dostarczenia Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą po ogłoszeniu wyników Konkursu.

 3. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

 4. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 5. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.

§ 5 Reklamacje dotyczące konkursu

 1. Użytkownik może zgłosić Edenred reklamacje w sprawach związanych z Konkursem. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Edenred
  reklamacje-pl@edenred.com lub pisemnej na adres Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja Myedenred.pl". W zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym na adres elektroniczny Edenred, Użytkownik powinien podać swój Login oraz opis zaistniałego problemu.

 2. Edenred rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku niemożności uznania reklamacji w powyższym terminie Edenred poinformuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 3. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (pozasądowe sposoby rozpatrywania nieuwzględnionych reklamacji).

 4. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników każdego Etapu Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian Regulaminu Edenred poinformuje poprzez umieszczeniena stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Ww. informacja zostanie utrzymana na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Edenred poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, o której mowa w pkt 4.1.9 i 4.8.3 powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 roku.

 6. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem Serwis Konkursowy www.konkurs.myedenred.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.